Thông báo Về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy...

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I năm 2016
      Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ...

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngắn hạn

Trung tâm đào tạo ngắn hạn
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngắn hạn 1. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng ngắn hạn...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...