Phòng Tổ chức – Cán bộ

512

Phòng Tổ chức – Cán bộ

1. Đội ngũ cán bộ
Số lượng cán bộ, chuyên viên: 05
Trong đó:
+ Thạc sỹ: 03;
+ Đại học: 02.
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
2. Chức năng, nhiệm vụ
+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí điều động cán bộ theo các chức danh nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của nhà trường.
+ Xây dựng các quy định thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, đề bạt, luân chuyển cán bộ và các văn bản khác phục vụ cho công tác quản lý và điều hành.
+ Xây dựng các định mức lao động, biên chế, thực hiện các chế độ chính sách về lao động tiền lương, công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức.
+ Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ an ninh-chính trị, bảo vệ nội bộ; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác quân sự của nhà trường.
+ Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, tài liệu của cán bộ, viên chức và công tác Thư ký tổng hợp cho Ban Giám hiệu.
3. Thành tích đã được ghi nhận
3.1. Tập thể
a. Danh hiệu thi đua:
Được Bộ Công Thương và Nhà trường công nhận là “Tập thể lao động Xuất sắc”, liên tục từ năm 2007.
b. Hình thức khen thưởng:
Được Bộ Công Thương tặng Bằng khen trong các năm học 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, Bằng khen giai đoạn 2005-2010.
3.2. Cá nhân
– Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15 lượt cá nhân.
– Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 03 lượt cá nhân.
– Bằng khen của Bộ Công Thương: 05 lượt cá nhân
4. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Phòng 21 nhà A1 – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433.530.943
Email: tccb.cdtm@gmail.com