Phòng Thanh tra – Khảo thí

481

Phòng Thanh tra – Khảo thí

1. Chức năng
a. Công tác thanh tra
– Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục của nhà nước, các qui định cụ thể của nhà trường về đào tạo.
-Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
– Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của nhà trường về giáo dục.
b. Công tác Khảo thí:
– Đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường.
– Nghiên cứu đề xuất và thí điểm thực hiện các Hội đồng cụ thể về công tác đánh gía chất lượng.

Phòng Thanh tra - Khảo thí
Phòng Thanh tra – Khảo thí

2. Thành tích
– Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến các năm
– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010-2011
3. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Phòng 19 Tầng 1- nhà A1 – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433530150