Phòng Tài chính – Kế toán

509

Phòng Tài chính – Kế toán

Trưởng phòng: Tạ Thu Huyền
Số lượng cán bộ: 05
I. Chức năng nhiệm vụ
1. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về công tác tài chính và kế toán. Quản lý tài sản và các nguồn vốn của đơn vị.
2. Thu thập, phản ánh, xử lý thông tin về tình hình quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; Tình hình thu – chi hoạt động sự nghiệp; Thu chi hoạt động dịch vụ; Tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản của nhà trường.
3. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát các khoản thu – chi tài chính thanh toán công nợ. Quản lý tài sản theo các chỉ tiêu tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
4. Phân tích thông tin, số liệu kế toán. Đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động kinh tế phát sinh; Đề xuất các giải pháp phục vụ cho công tác tài chính của Nhà trường.
5. Cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo theo Quy định.
6. Quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.
II. Thành tích nổi bật
– Bộ Công thương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ tài chính kế toán giai đoạn 2007-2010.
– Liên tục đạt danh hiệu ” Tập thể lao động tiên tiến”
Chức năng:
– Quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán. Quản lý toàn bộ tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, vốn tự có của Nhà trường.
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thu chi hàng năm, hàng quý của nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
III. Địa chỉ liên hệ
Tầng 1, nhà A1, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433 532.941