Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế

522

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế

1. Cơ cấu tổ chức nhân sự
Số lượng cán bộ, chuyên viên: 07
Trong đó: + 01 tiến sỹ
+ 01 thạc sỹ
+ 03 cử nhân
+ 02 cán sự

Phòng Khoa học và quan hệ quốc tế
Phòng Khoa học và quan hệ quốc tế

2. Chức năng
– Tham mưu giúp Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp ngành và cấp Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành thương mại, các lĩnh vực về kinh tế, kỹ thuật, thương mại;
– Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp ứng dụng các thành tựu mới về công tác đào tạo và quản lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Nhà trường;
– Nghiên cứu, tham khảo mục tiêu đào tạo, chương trình giảng dạy trong các lĩnh vực của các nước tiên tiến, các nước trong khu vực, đề xuất với Nhà trường nhằm cải tiến và nâng cao hiệu suất chất lượng đào tạo;
– Quan hệ với các viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong nước và quốc tế; tổ chức hội thảo học tập kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiểu biết phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
– Quản lý công tác thư viện, phục vụ bạn đọc (cán bộ, giảng viên & học sinh, sinh viên).
3. Thành tích đạt được
– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009-2010; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2012-2013;
– Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
– Phối hợp với các đơn vị thực hiện và bảo vệ thành công các đề tài khoa học cấp Bộ;
– Mở rộng các ngành, nghề đào tạo, đổi mới và hoàn thiện nhiều chương trình đào tạo về lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật thương mại;
– Tổ chức thẩm định và ban hành giáo trình, bài giảng, đề cương học phần, tài liệu học tập phục vụ yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập giảng viên, học sinh viên;
– Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, Hội thảo khoa học tại Trung Quốc và tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng giảng dạy thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia;
– Hợp tác quốc tế về giáo dục có nhiều chuyển biến đặc biệt, nhà trường đã giúp đỡ giảng viên nhận được học bổng toàn phần du học Thạc sỹ. Chương trình hợp tác quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội cho mới cho học sinh – sinh viên và giảng viên.
4. Địa chỉ liên hệ
– Phòng 36 nhà A1, trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
– Điện thoại: 0433 532942
– Email: phongkhqhqt@gmail.com