Phòng Hành chính – Quản trị

456

1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Số lượng cán bộ, viên chức: 22; Nam 14 người,
Nữ: 8 người
Trong đó:
+ Trên đại học : 02
+ Đại học : 07
+ Trình độ khác: 13
– Trưởng phòng: CN Nguyễn Văn Thảo
– Phó trưởng phòng: Lê Huy Sự
– Phó trưởng phòng: ThS. Ngô Quốc Sơn

Phòng Hành chính - Quản trị
Phòng hành chính – quản trị

2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng:
– Quản lý các mặt công tác về hành chính, tổng hợp công tác an ninh trật tự của Nhà trường.
– Tổ chức quản lý hồ sơ đất đai thuộc quyền trường sử dụng, các công trình kiến trúc đã xây dựng. Tổ chức tu sửa bảo dưỡng nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng các công trình.
– Chịu trách nhiệm về công tác y tế, vệ sinh môi trường.
Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp BGH và tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc các lĩnh vực: Hành chính, Quản trị, y tế-vệ sinh môi trường.
3. Thành tích đạt được
Liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
4. Địa chỉ liên hệ
Tầng 2 nhà A1, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433535482