Phòng Đào tạo

500

Phòng Đào tạo Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Đơn vị tiên tiến xuất sắc 5 năm 2005- 2009
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Đơn vị xuất sắc năm học 2009- 2010
– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009-2010 của Bộ trưởng Bộ
Tập thể cán bộ Phòng Đào tạo
Số lượng cán bộ, viên chức: 08
Trong đó:
+ NCS: 01
+ Thạc sỹ: 03
+ HVCH: 02
+ Cử nhân: 02

Phòng Đào tạo
Tập thể cán bộ phòng Đào tạo

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO
1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển công tác tuyển sinh và đào tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.
2.Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ cho công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.
3. Xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy, học tập, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, giảng dạy phù hợp với kế hoạch chung của toàn khoá học
4. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý chất lượng giảng dạy. Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy. Đề xuất và theo dõi các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy
5. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo nhằm không ngừng cải tiến nội dung chương trình, phương pháp đào tạo.
6. Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện hoạt động của các hội đồng tư vấn với tư cách thư ký thường trực. Chuẩn bị nội dung, theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định của hội đồng.
7. Triển khai, theo dõi thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các cơ sở đơn vị khác.
8.Thực hiện công tác hành chính đào tạo: tập hợp kết quả học tập, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, sổ sách theo dõi, báo cáo, thống kê
9. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu, các công văn đi, đến có liên quan đến công tác đào tạo
10.Tổ chức khai thác, sử dụng, đề nghị trang bị mới hoặc bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
Địa chỉ: Phòng 13-14-15 tầng 1, nhà A1 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 04 33 532.091