Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

465

1. Tổ chức
Tổng số: 5 thành viên
Trong đó: + Thạc sỹ: 01
+ Cử nhân: 04
Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Văn Khoa

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

2. Chức năng
– Tổ chức tiếp nhận HS-SV trúng tuyển vào trường, sắp xếp bố trí HS-SV vào các lứop học theo đúng ngành nghề được tuyển dụng, chỉ định ban đại diện lớp (Lớp trưởng, lớp phó), làm thẻ HS-SV.
– Tổng hợp sĩ số HS-SV theo từng lớp, ngành học theo mỗi học kỳ để báo cáo Hiệu trưởng.
– Giáo dục và quản lý học sinh, tiến hành phân loại, xếp hạng HS-SV theo từng tháng, học kỳ, năm học; Thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội cho HS-SV,kiến nghị khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ, buộc thôi học đối với HS-SV theo quy chế hiện hành.
– Quản lý các loại sổ sách, theo dõi giờ học trên lứop và tự học của HS-SV.
– Tổng hợp tình hình các lớp học của trưòng, đề xuất các hoạt động và nhiệm vụ của công tác giáo viên chủ nhiệm cho từng tháng, học kỳ, năm học.
– Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần,mônnhọc, học kỳ, thi tốt nghiệp cho HS-SV
– Thực hiện công tác chính trị đầu khoá, công tác khám sức khoẻ, bảo hiểm; Tạo điều kiện cho HS-Sv thamgia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh.
-Giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến HS-SV; Tạo điều kiện và giới thiệu, tìm việc làmcho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
3. Thành tích
Từ khi thành lập (2003) đến nay: 8 năm liên tục phòng Công tác HSSV đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có 2 lượt người được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
4. Địa chỉ liên hệ

Tầng 1 nhà A1 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433530324