Phòng chức năng

Phòng chức năng

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế

Phòng Khoa học và quan hệ quốc tế
Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế 1. Cơ cấu tổ chức nhân sự Số lượng cán bộ, chuyên viên: 07 Trong đó: + 01 tiến sỹ +...

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán Trưởng phòng: Tạ Thu Huyền Số lượng cán bộ: 05 I. Chức năng nhiệm vụ 1. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường...

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
1. Tổ chức Tổng số: 5 thành viên Trong đó: + Thạc sỹ: 01 + Cử nhân: 04 Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Văn Khoa 2. Chức năng - Tổ chức...

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận - Danh hiệu Tập thể lao động...

Phòng Hành chính – Quản trị

Phòng Hành chính - Quản trị
1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự Số lượng cán bộ, viên chức: 22; Nam 14 người, Nữ: 8 người Trong đó: + Trên đại học : 02 + Đại...

Phòng Thanh tra – Khảo thí

Phòng Thanh tra - Khảo thí
Phòng Thanh tra - Khảo thí 1. Chức năng a. Công tác thanh tra - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật...

Phòng Tổ chức – Cán bộ

Phòng Tổ chức - Cán bộ 1. Đội ngũ cán bộ Số lượng cán bộ, chuyên viên: 05 Trong đó: + Thạc sỹ: 03; + Đại học: 02. Trưởng phòng: ThS....

Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm
Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...