Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2019

2486

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ——–*——–

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh
                 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

1. Họ và tên của thí sinh: …………………………………………………. Giới tính: ………………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………… Dân tộc: ………………..
3. Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………
4. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Địa chỉ gửi giấy báo nhập học (ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Điện thoại: ………………………………………….. ĐT Người thân: ………………………………………………
7. Ngành đăng ký học: …………………………………………………………………………………………………………
8. Chuyên ngành (có thể để trống ghi sau): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Em xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng.
Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh của trường xem xét.

Ngày………tháng……..năm 2019
Chữ ký của thí sinh

……………………………..

          
Lưu ý: Phiếu Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2019 có thể viết tay trên khổ giấy A4nội dung theo mẫu trên.
Link tải: Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019