Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2016

1635

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–*——–
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

1. Họ và tên của thí sinh: ……………………………………………… Giới tính: …………………………….
2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………… Dân tộc : …………………………….
3. Năm tốt nghiệp:  ………………………………………………………….
4. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Địa chỉ gửi giấy báo nhập học (ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Điện thoại: ………………………………………….. ĐT Người thân: …………………………………………..
7. Ngành đăng ký học: ………………………………………………………………………………………………………
8. Chuyên ngành (có thể để trống ghi sau): ……………………………………………………………….
Em xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng.
Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh của trường xem xét.
                                                                                          Ngày………tháng……..năm 2016
                                                                                                 Chữ ký của thí sinh

…………………………        .

Lưu ý: Phiếu này có thể viết tay trên khổ giấy A4nội dung theo mẫu trên.
Link tải: Mẫu đăng ký xét tuyển CĐ