Khoa Ngoại ngữ

493

I. Cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ

Số lượng cán bộ, giảng viên: 34 người
Trong đó:
+ NCS: 02 người;
+ Thạc sỹ và HVCH: 30 người;
+ Đại học: 03 người.
Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó trưởng Khoa: ThS. Doãn Thị Phương
Phó trưởng Khoa: ThS. Trương Hồng Thúy

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ
Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ

II. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Ngoại ngữ có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:
– Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần Ngoại ngữ theo chương trình chi tiết đã được nhà trường phê duyệt cho học sinh sinh viên các bậc học thuộc các khối không chuyên ngữ trong toàn trường và đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại bậc cao đẳng;
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.
– Quản lý viên chức trong khoa, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên.
– Tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ trong nhà trường và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên.
– Tham gia biên dịch, phiên dịch phục vụ của các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường.
III. Thành tích đã được ghi nhận
1. Tập thể
– Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 3 năm liên tục 2008, 2009, 2010;
– Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, năm học 2007-2008, 2009-2010;
– Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm 2005-2009;
– Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam, năm 2010, 2011, 2013.
2. Cá nhân
– Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 03 lượt cá nhân
– Chiến sĩ thi đua cơ sở: 32 lượt
– Bằng khen của Bộ Công Thương (Bộ Thương mại trước đây): 14 lượt
IV. Văn phòng Khoa
Địa chỉ: Phòng 43 nhà A1- Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: (04)33.530.063