Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất và Quốc phòng

537

I. Giới thiệu Khoa
– Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất và Quốc phòng là một trong 10 khoa và trung tâm đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại.
– Khoa được ghép từ hai Bộ môn: Lý luận chính trị và Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng an ninh.
– Về nhân lực: Khoa có 28 giảng viên cơ hữu và 01 trợ lý khoa, (trong đó có 03 nghiên cứu sinh, 12 thạc sỹ và 07 HVCH).

Tập thể cán bộ khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất và Quốc phòng
Tập thể cán bộ khoa Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất và Quốc phòng

II. Quá trình hoạt động
Tập thể Khoa đã hoàn thành việc biên soạn đề cương các học phần, bộ đề thi trắc nghiệm, vấn đáp; tập bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại nhà trường. Nhiều công trình nghiên cứu, các bài viết khoa học của cán bộ giảng viên đã được đăng tải trên sách, báo, các tạp chí uy tín và website của nhà trường.
Khoa đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm lấy người học làm trung tâm và chủ động, tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động thực tế, ngoại khóa nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên như tổ chức cho sinh viên đi thăm Khu di tích Đá Chông, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh…, tổ chức các sân chơi bổ ích cho sinh viên như Giải bóng đá HSSV, Hội thao hàng năm, tham gia các giải đấu thể thao do Công Đoàn ngành, Đảng ủy Khối tổ chức….
III. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa
1/ Chức năng
– Thông qua giảng dạy – hoc tập các môn Lý luận chính trị, Khoa Lý luận Chính trị – GDTC&QP thực hiện chức năng vô cùng quan trọng mà không có một môn khoa học nào có thể thay thế được, đó là trang bị thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, trang bị lập trường chính trị của giai cấp công nhân, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, giúp sinh viên hình thành lối sống và lẽ sống tích cực; thực hiện mục tiêu dạy kiến thức, dạy nghề, dạy người; giáo dục cả thể chất và tinh thần để xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh sinh viên.
– Giúp Đảng ủy- Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy và học tập các môn Lý luận Chính trị, các môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.
– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác triển khai, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảng dạy và học tập các môn Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.
Ngoài ra, thông qua công tác giảng dạy, Khoa Lý luận Chính trị còn nắm bắt tình hình nhận thức chính trị tư tưởng của sinh viên, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, BGH về những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên.
2/ Nhiệm vụ
Khoa Lý luận Chính trị – GDTC&QP là một đơn vị đào tạo không có quản lý sinh viên, có nhiệm vụ cụ thể:
– Giảng dạy các học phần Lý luận Chính trị: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị.
– Giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh
– Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa- Bộ môn quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các học phần Lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh: từ chương trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy, tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường và thi tốt nghiệp (đối với bậc trung cấp).
– Phổ biến đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và của trường đến học sinh, sinh viên.
– Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
– Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
IV. Phương hướng, chiến lược phát triển
Phương hướng và chiến lược của khoa là xây dựng Khoa trở thành một Khoa vững mạnh toàn diện của nhà trường, nhằm góp phần đạt được mục tiêu định hướng phát triển chung của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Thương mại.
Địa chỉ liên hệ:
Khoa Lý luận Chính trị – GDTC&QP
Địa chỉ: Nhà A1- Tầng 4 – P40. Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Thương mại
Phường Phú Lãm – Quận Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 0433 535 061