Giới thiệu

Giới thiệu

Cơ sở vật chất của trường

Giảng đường A9
Cơ sở vật chất của trường Toàn bộ Nhà trường nằm trong khuôn viên với tổng diện tích 30908 m2, trong đó: - Diện tích khu...

Điều lệ trường cao đẳng

Điều lệ trường cao đẳng
THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường cao đẳng Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung...

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật...

Giới thiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Tên Trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại College of Trade Economic and Technique Loại hình trường đào tạo: Công lập Địa chỉ:...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...