Cơ sở vật chất của trường

Giảng đường A9
Cơ sở vật chất của trường Toàn bộ Nhà trường nằm trong khuôn viên với tổng diện tích 30908 m2, trong đó: - Diện tích khu...

Điều lệ trường cao đẳng

Điều lệ trường cao đẳng
THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường cao đẳng Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung...

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật...

Giới thiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Tên Trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại College of Trade Economic and Technique Loại hình trường đào tạo: Công lập Địa chỉ:...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...